[Telenoika] AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 201

comunicacio a telenoika.net comunicacio a telenoika.net
div jul 30 13:56:53 CEST 2010


*AJUTS A LA PRODUCCIÓ I A LA RECERCA TELENOIKA 2010*


L'Associació Cultural Telenoika obre la convocatòria de Beques per a
projectes de producció i recerca dins el camp de l’experimentació
audiovisual.
Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del CONCA i
el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

*BASES*

1. Terminis de les beques
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 30 de
setembre del 2010.
La resolució es farà el 14 d’octubre del 2010.

2. Dotació de les beques
Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d’un
i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el
qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat).
L’import de les beques es farà efectiu en el
moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent.

3. Candidats
Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu que presentin
una proposta de creació inèdita, d'acord amb aquestes bases.

4. Documentació
Els candidats hauran de trametre a la seu de TELENOIKA (carrer Riereta 5,
baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent:
a) Dades personals i currículum del sol·licitant.
b) Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic,
calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.
c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient
incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra
recent, bibliografia...
S’hauran de presentar dues còpies del projecte en paper i dues en format
digital.

5. Presentació pública
Un cop realitzat el projecte caldrà fer una presentació pública amb lloc i
data a determinar (aproximadament a l’octubre de 2011).

6. El jurat
El jurat estarà integrat per les persones següents:
- Santi Vilanova (president de Telenoika)
- Xavier Gibert (sotspresident de Telenoika)
- Eduard Llorens (coordinador de Telenoika)
- Irma Vilà (comissària i productora cultural)

7. Drets de l'obra
Els autors hauran de publicar les seves obres i/o projectes fruit d’aquesta
convocatòria amb una llicència oberta Creative Commons [tipus a determinar
pels autors]. Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja
sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà
de fer constar Telenoika com a coproductora de l’obra. Tots els drets de
l’obra es reserven per als seus autors.
Els autors cediran gratuïtament els drets de reproducció de les obres
generades a Telenoika per a la difusió i documentació dels ajuts i/o les
activitats de l’associació.

*MÉS INFORMACIÓ*
info a telenoika.net


*****


*AYUDAS A LA PRODUCCIÓN Y LA INVESTIGACIÓN TELENOIKA 2010*


La Asociación Cultural Telenoika abre la convocatoria de Becas para
proyectos de producción e investigación en el campo de la experimentación
audiovisual.
Estas becas han sido posibles gracias a la colaboración del CONCA y el
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

*BASES*

1. Plazos de las becas
Los candidatos podrán presentar su documentación hasta el día 30 de
septiembre de 2010.
La resolución se hará el 14 de octubre de 2010.

2. Dotación de las becas
Las Becas están dotadas con 4.000 €, que se repartirán entre un mínimo de
uno y un máximo de dos de los proyectos presentados (según el criterio del
jurado, que establecerá las diferentes aportaciones para cada proyecto
premiado). El importe de las becas se hará efectivo en el momento de la
resolución de las becas y entrega de la factura correspondiente.

3. Candidatos
Podrán optar los artistas a título individual o colectivo que presenten una
propuesta de creación inédita, de acuerdo con estas bases.

4. Documentación
Los candidatos deberán remitir a la sede de TELENOIKA (calle Riereta 5,
bajos, 08001, Barcelona) la siguiente documentación:
a) Datos personales y currículum del solicitante.
b) Proyecto, donde debe constar: objetivos, planteamiento teórico y técnico,
calendario, coste aproximado de realización y plan de financiación.
c) Toda la documentación adicional que los aspirantes crean conveniente
incluir para facilitar la valoración del proyecto: dossier gráfico de obra
reciente, bibliografía...
Deberán presentarse dos copias del proyecto en papel y dos en formato
digital.

5. Presentación pública
Una vez realizado el proyecto se deberá realizar una presentación pública
con lugar y fecha a determinar (aproximadamente en octubre de 2011)

6. El jurado
El jurado estará integrado por:
- Santi Vilanova (president de Telenoika)
- Xavier Gibert (sotspresident de Telenoika)
- Eduard Llorens (coordinador de Telenoika)
- Irma Vilà (comissària i productora cultural)

7. Derechos de la obra
Los autores tendrán que publicar sus obras y/o proyectos fruto de esta
convocatoria con una licencia abierta Creative Commons [tipo a determinar
por los autores]. Toda publicación de las obras resultantes de los
proyectos, ya sea en medios públicos o privados,
impresos, audiovisuales o digitales tendrá que hacer constar Telenoika como
coproductora de la obra. Todos los derechos de la obra se reservan para sus
autores.
Los autores cederán gratuitamente los derechos de reproducción de las obras
generadas
a Telenoika para la difusión y documentación de las ayudas y/o las
actividades de la asociación.

*MÁS INFORMACIÓN*
info a telenoika.net
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: http://listas.xicnet.com/pipermail/telenoika/attachments/20100730/e1a97a91/attachment-0001.htm 
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: TKAajuts2010.pdf
Type: application/pdf
Size: 36416 bytes
Desc: no disponible
Url : http://listas.xicnet.com/pipermail/telenoika/attachments/20100730/e1a97a91/attachment-0001.pdf 


More information about the Telenoika mailing list