[Telenoika] AJUTS TELENOIKA 2011

comunicacio a telenoika.net comunicacio a telenoika.net
dij set 1 14:03:38 CEST 2011


http://www.telenoika.net/ajuts2011

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////en
castellano e inglés más abajo///

*
*

*Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2011*
L'Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria d'Ajuts per projectes de
producció i recerca dins del camp de l'experimentació audiovisual. Es
valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per
a benefici d'artistes i investigadors audiovisuals en general.

*1. Terminis de les beques*
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 17 d'octubre
del 2011. La resolució es farà pública la última setmana d'octubre del 2011.

*2. Dotació de les beques*
Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d'un
i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el
qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat).
L'import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la
resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20%
restant després de la Presentació pública (un any després) de les mateixes.

*3. Candidats*
Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, també
estrangers, residents a l'estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que
presentin una proposta de creació inèdita, d'acord amb aquestes bases.

*4. Documentació*
Els candidats hauran de trametre a la seu de Telenoika (carrer Sant Pau, 58,
baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent:
a) Dades personals i currículum del sol·licitant.
b) Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic,
calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.
c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient
incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d'obra
recent, bibliografia...
d) S'haurà de presentar una còpia del projecte en paper i una altra en
format digital.

*5. Presentació pública*
Un cop realitzat el projecte caldrà fer una presentació pública amb lloc i
data a determinar (aprox. octubre de 2012).

*6. El jurat*
El jurat estarà integrat per les persones següents: -Santi Vilanova (creatiu
multimèdia) - Omar Àlvarez (creatiu visual) – Sergi Casero(creatiu sonor) –
Eduard Llorens (coordinació Telenoika)

*7. Drets de l'obra
*Tots els drets de l'obra es reserven per als seus autors. Els autors
cediran els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la
difusió i documentació dels ajuts i/o les activitats de l'associació. Es
valorarà positivament l'ús de llicències lliures, que permetin la lliure
difusió de l'obra per internet. Tota publicació de les obres resultants dels
projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o
digitals haurà de fer constar Telenoika com a coproductora de l'obra.


*Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del CoNCA i
el Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.*

*+INFO::* info a telenoika.net
*Resolució ajuts Telenoika 2010::* http://telenoika.net/ajuts2010///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Castellano

*Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2011*
La Asociación Cultural Telenoika abre Convocatoria de Ayudas para proyectos
de producción e investigación dentro del campo de la experimentación
audiovisual. Se valorarán especialmente aquellos proyectos que aporten
novedades y mejoras para beneficio de artistas e investigadores
audiovisuales en general.

*1. Plazos de las becas*
Los candidatos podrán presentar su documentación hasta el día 17 de octubre
del 2011. La resolución se hará pública durante la última semana de octubre
del 2011.

*2. Dotación de las becas*
Las Becas están dotadas con 4.000 €, que se repartirán entre un mínimo de
uno y un máximo de dos de los proyectos presentados (según el criterio del
jurado, el cual establecerá las diferentes aportaciones para cada proyecto
premiado). El importe de las becas se hará efectivo en un 80% en el momento
de la resolución de las becas y entrega de la factura correspondiente, y el
20% restante después de la Presentación pública (un año después) de las
mismas.

*3. Candidatos*
Podrán optar los artistas a título individual o colectivo, también
extranjeros, residentes en el estado Español o con nacionalidad española que
presenten una propuesta de creación inédita, de acuerdo con estas bases.

*4. Documentación*
Los candidatos tendrán que enviar a la sede de Telenoika (calle Santa Pau,
58, bajos, 08001, Barcelona) la documentación siguiente:
a) Datos personales y currículum del solicitante.
b) Proyecto, donde tiene que constar: objetivos, planteamiento teórico y
técnico, calendario, coste aproximado de realización y plan de financiación.
c) Toda la documentación adicional que los aspirantes crean conveniente
incluir para facilitar la valoración del proyecto: dosier gráfico de obra
reciente, bibliografía...
d) Se tendrá que presentar una copia del proyecto en papel y otra en formato
digital.

*5. Presentación pública*
Una vez realizado el proyecto habrá que hacer una presentación pública con
lugar y fecha a determinar (aproximadamente en octubre de 2012).

*6. El jurado*
El jurado estará integrado por las personas siguientes: -Santi Vilanova
(creativo multimedia) - Omar Álvarez (creativo visual) – Sergi Casero
(creativo sonoro) – Eduard Llorens (coordinación Telenoika)

*7. Derechos de la obra*
Todos los derechos de la obra se reservan para sus autores. Los autores
cederán los derechos de reproducción de las obras generadas a Telenoika para
la difusión y documentación de las ayudas y/o las actividades de la
asociación. Se valorará positivamente el uso de licencias libres, que
permitan la libre difusión de la obra por internet. Toda publicación de las
obras resultantes de los proyectos, ya sea en medios públicos o privados,
imprimidos, audiovisuales o digitales tendrá que hacer constar a Telenoika
como coproductora de la obra.

Estas becas han sido posibles gracias a la colaboración del CoNCA y el
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

*+INFO::* info a telenoika.net
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////English

*Telenoika 2011 Production and research Grants*
Telenoika Cultural Association announces the production and research Grants
for projects in the field of audiovisual experimentation.  Projects that
contribute with novelties and improvements for the benefit of artists and
audiovisual researchers in general will be specially valued.

*1. Terms of the grants*
Candidates will be able to present their documentation until 17th October,
2011.  Resolution will be published last week of October 2011.

*2. Endowment of the grants*
The grants are gifted with 4.000 €, that will be delivered to a minimum of
one and a maximum of two projects among those presented (as the criterion of
the jury, which will establish the different aportations for each rewarded
project ). The grants will be payed 80% at the moment of the resolution of
grants and delivery of the corresponding bill, and the remaining 20% after
the  public presentation.

*3. Candidates*
Artists as individuals or collective can opt to this grants, also foreigners
residents in Spain or with Spanish nationality that present a proposal of
unpublished creation, in accordance with this bases.

*4. Documentation*
Candidates will have to send the following documentation to the Telenoika
headquarters (Sant Pau 58, 08001, Barcelona) :
a) personal Data and curriculum.
b) Project, featuring aims, theoretical and technical overview, calendar,
approximative realisation cost, and funding plan.
c) Additional documentation that applicants believe convenient to include in
order to facilitate the understanding of the project: graphic dossier of
recent work, bibliography...
d) Applicants will have to present a copy of the project in paper and
another in digital format.

*5. Public presentation*
Once realised the project it will be necessary to do a public presentation,
place and date to determine (roughly October 2012).

*6. The jury*
The jury will be integrated by the following people: -Santi Vilanova
(multimedia creative) - Omar Àlvarez (visual creative) – Sergi Casero (audio
creative) – Eduard Llorens (Telenoika's coordination)

*7. Rights of the work*
All the rights of the work are reserved for his authors. The authors will
yield the rights of reproduction of generated works to Telenoika for the
diffusion and documentation of the aids and/or the activities of the
association. Use of free licenses allowing the free diffusion of the work
through internetwill be valued positively. All publication of resultant
works, both by public or private means, printed matters, audiovisual or
digital will have to feature Telenoika as a coproducer of the project.

These grants have been possible thanks to the collaboration of CoNCA and the
Culture Dep. of the Generalitat de Catalunya.

*+INFO::* info a telenoika.net
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://listas.xicnet.com/pipermail/telenoika/attachments/20110901/aec2eba0/attachment.htm>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ajuts2011telenoika.pdf
Type: application/pdf
Size: 58062 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://listas.xicnet.com/pipermail/telenoika/attachments/20110901/aec2eba0/attachment-0001.pdf>


Més informació sobre la llista de correu Telenoika